Algemene voorwaarden opleidingen

Home » Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden opleidingen

Jade-Opleidingen d.d. juni 2020

Artikel 1 – Definities en werking
1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Jade-Opleidingen (rugtotaal)

b. particulier: Natuurlijke personen die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

c. leerling: Natuurlijke personen die een opleiding volgt.

d. opleiding: Iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Jade-Opleidingen wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

e. kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de leerling aan Jade-Opleidingen verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door leerlingen volgen van een opleiding bij Jade-Opleidingen.

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.jade-health.nl. Jade-Opleidingen verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst met Jade-opleidingen wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Jade-Opleidingen en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier, waarna een bedenktijd is van 7 dagen na datum ondertekening, en de schriftelijke bevestiging aan Jade-Opleidingen aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten.

2. Een door Jade-Opleidingen gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde “open dag” of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Jade-Opleidingen, is Jade-Opleidingen gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leerling. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.

4. Indien Jade-Opleidingen kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de leerling het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Jade-Opleidingen door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Jade-Opleidingen als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De leerling is aan Jade-Opleidingen verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 45 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Jade-Opleidingen te Utrecht. De leerling is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 50,- voor administratie- en annuleringskosten.
Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 45 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

c. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Jade-Opleidingen te Utrecht. De leerling is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 115,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 30 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Jade-Opleidingen te Utrecht. De leerling is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.

e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de leerling tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Jade-Opleidingen. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de leerling geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

f. Indien de leerling door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de leerling.

g. Indien de leerling verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.

h. Indien de leerling na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Jade-Opleidingen gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden.
3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

i. Indien Jade-Opleidingen gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Jade-Opleidingen overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de leerling, met een minimum van € 70,-.

j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

k. Voor bij- en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichtingen, zie Overige Bepalingen.

Artikel 5 – Overigen rechten en plichten van de leerling
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht:

a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;

b. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Jade-Opleidingen ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere leerlingen niet te hinderen;

d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen. De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van Jade-Opleidingen

1. Jade-Opleidingen bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Jade-Opleidingen is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Jade-Opleidingen zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

2. Jade-Opleidingen is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
a. de leerling zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Jade-Opleidingen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart Jade-Opleidingen voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

2. Jade-Opleidingen aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van Jade-Opleidingen.

3. Jade-Opleidingen is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jade-Opleidingen of haar docenten.

4. De leerling vrijwaart Jade-Opleidingen voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.

Artikel 8 – Klachtenprocedure
Klachtenprocedure
Jade-Opleidingen staat voor kwaliteit en vakkundigheid. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als het om een klein probleem gaat, kunt u uw opmerking telefonisch of via e-mail kenbaar maken en proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen. Als het probleem ingewikkelder is of als het gaat om een eis voor compensatie, dan dient u onderstaande klachtenprocedure te volgen. We benadelen uw klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen.

1. Termijn indienen klacht
Klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Jade-Opleidingen. Onder tijdig wordt verstaan: binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant) cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant)cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan Jade-Opleidingen via aangetekende post, kenbaar worden gemaakt.
De cursist geeft aan wat de inhoud van de klacht is en onderbouwt dit. De cursist vermeldt ook de cursus/opleiding soort en de naam van de docent om een spoedige afhandeling te garanderen.
3. Privacy
Een klacht zal door Jade-Opleidingen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld.
4. Bevestiging klacht
Jade-Opleidingen zal binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging (indien mogelijk via e-mail) sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing kan worden geboden, zal tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. Jade-Opleidingen streeft naar een afhandeling binnen tien werkdagen en zal het aangeven als het langer duurt.

5. Onderzoek klacht
Jade-Opleidingen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft er naar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen, die aansluiten bij de wensen van de klager.
6. Reactie op het onderzoek
Jade-Opleidingen zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager communiceren over de resultaten van het genoemde onderzoek, het daaruit volgend besluit en eventuele vervolgacties.
7. Onafhankelijke derde
Indien de klager niet tevreden is over de resultaten van het onderzoek en het eventuele besluit, dan kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde wordt, in overleg met de klager, aangewezen door Jade-Opleidingen.

Artikel 9 – Overige bepalingen
1. Tegenover de leerling strekt de financiële administratie van Jade-Opleidingen, blijkens een door Jade-Opleidingen verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de leerling te leveren tegenbewijs.

2. Indien een leerling meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

3. Tot twee weken voor aanvang van een workshop kan men kosteloos annuleren.

Artikel 10 – Nederlands recht en bevoegde Rechter
Op de overeenkomsten met Jade-Opleidingen Opleidingen is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Utrecht bij uitsluiting de bevoegde Rechter.

Artikel 11 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Jade-Opleidingen is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Meld je aan voor de nieuwsbrief: